Grupowe Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy SUPER GWARANCJA

OCHRONA i BEZPIECZEŃSTWO

 • Super Gwarancja – to pracownicze ubezpieczenie grupowe,  skierowane do firm o różnej strukturze i wielkości, działających we wszystkich segmentach rynku w szczególności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Program chroni przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń losowych nie tylko pracowników, ale również członków ich rodzin. Łączy w sobie zabezpieczenie przyszłości i bezpieczeństwo.


GWARANCJE

 • Program gwarantuje możliwość zwiększenie ochrony ubezpieczeniowej poprzez wykupienie dodatkowych opcji wypadkowych oraz zdrowotnych np. na wypadek pobytu w szpitalu, kalectwa lub poważnego zachorowania ubezpieczonego i jego rodziny (tzw. ubezpieczenia zdrowotne). Oprócz części ochronnej, formuła ubezpieczenia zawiera część inwestycyjną, której wykupienie umożliwia pracownikowi oszczędzanie na korzystnych warunkach w funduszach inwestycyjnych i gromadzenie kapitału na przyszłą dodatkową emeryturę (niezależną od świadczeń wypłacanych przez ZUS i otwarte fundusze emerytalne).

Korzyści dla Pracodawcy

 • podniesienie atrakcyjności miejsca pracy poprzez włączenie polisy Super Gwarancja do pakietu świadczeń pracowniczych i socjalnych,
 • podniesienie konkurencyjności firmy na rynku pracy oraz budowanie jej wizerunku, jako firmy nowoczesnej, dbającej o swoich pracowników i inwestującej w tworzenie więzi między pracownikami i pracodawcą,
 • możliwość stworzenia systemu motywacyjnego pracowników i dodatkowego bonusu dla wybranych pracowników (np. kadry kierowniczej i specjalistów) przez opłacanie części lub całości składki ubezpieczeniowej przez pracodawcę,
 • zaliczenie składki ubezpieczenia grupowego w koszty uzyskania przychodu,
 • zwolnienie pracodawcy z konieczności wypłacania odpraw pośmiertnych w przypadku śmierci pracownika (zgodnie z rozdziałem IV, art. 93, § 7 Kodeksu pracy).

Korzyści dla Pracownika
Zakres Ochrony Ubezpieczeniowej

 

W ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Opcją Funduszy SUPER GWARANCJA można wyodrębnić dwie części: ochronną – zapewniającą wypłatę świadczenia w razie zajścia zdarzenia objętego umową oraz inwestycyjną – umożliwiającą gromadzenie przez ubezpieczonego dodatkowych oszczędności.
Do ubezpieczenia może przystąpić grupa złożona z co najmniej 3 osób. Konstrukcja ubezpieczenia umożliwia przystąpienie do grupy także małżonka pracownika. W przypadku firm średnich i dużych, istnieje możliwość stworzenia kilku grup w ramach jednej firmy – zróżnicowanych pod względem zakresów ochrony i wysokości świadczeń – pod warunkiem przystąpienia do wybranej grupy min. 21 pracowników.

W części ochronnej ubezpieczenia SUPER GWARANCJA przewidziane są następujące rodzaje świadczeń:

 • świadczenie główne (obligatoryjne), wypłacane w przypadku zgonu (śmierci) Ubezpieczonego (w takim przypadku wypłacana jest również wartość części inwestycyjnej)
 • świadczenia fakultatywne, wybierane przez Klienta w formie „pakietowej”, dodatkowe opcje ochronne, o charakterze wypadkowym, zdrowotnym lub rodzinnym dopasowane do potrzeb i preferencji uczestników konkretnej grupy. Świadczenia fakultatywne, wypłacane są w przypadku następujących zdarzeń:
 1. zgonu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku NW,
 2. zgonu Ubezpieczonego w wypadku lądowym,
 3. zgonu ubezpieczonego w wypadku lotniczym,
 4. zgonu ubezpieczonego w wypadku wodnym,
 5. chorobowego zgonu Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu,
 6. zgonu powodującego osierocenie dziecka,
 7. trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 8. wystąpienia ciężkiego zachorowania (9 jednostek chorobowych),
 9. pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby,
 10. pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW,
 11. narodzin dziecka Ubezpieczonemu,
 12. urodzenia się martwego dziecka Ubezpieczonemu,
 13. zgonu małżonka/konkubenta Ubezpieczonego,
 14. zgonu małżonka/konkubenta Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 15. zgonu dziecka własnego, przysposobionego lub pasierba
 16. zgonu dziecka Ubezpieczonego j.w. w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 17. zgonu rodziców Ubezpieczonego lub macochy/ojczyma,
 18. zgonu teściów Ubezpieczonego,
 19. wystąpienia poważnego zachorowania u małżonka Ubezpieczonego
 20. wystąpienia poważnego zachorowania u dziecka Ubezpieczonego

więcej

Compensa Dystrybucja Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
tel. +48 22 501 61 00

Member of:


 

Szanowni Państwo, informujemy, że serwis internetowy Compensa Dystrybucja wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Użytkownikowi korzystanie z jego zasobów. Polityka Cookie.

Dziennik Ustaw